sp50

Diagnoza i plan działania: "Diagnoza"

Dodano: 03.12.2021

0

0

Samorząd organizuje demokratyczne wybory, umożliwiające powołanie odpowiednich organów. Przedstawiciele/przedstawicielki su zostali wybrani w demokratycznych – równych, powszechnych i bezpośrednich wyborach, w tajnym głosowaniu.
Zdecydowanie się zgadzam
Wszyscy uczniowie i uczennice mają prawo do głosowania i kandydowania (bez względu na oceny, ani opinię wychowawcy lub dyrektora).
Zdecydowanie się zgadzam
W szkole przed wyborami odbywa się debata kandydatów do władz SU.
Nie wiem
Zasady prowadzenia wyborów, kandydowania i głosowania opisane są w ordynacji (która jest częścią regulaminu SU lub załącznikiem do niego).
Zgadzam się
W naszej szkole istnieją instytucje lub procedury pozwalające rozwiązywać sytuacje konfliktowe lub przypadki łamania praw ucznia (np. rzecznik praw ucznia, szkolne mediacje).
Nie zgadzam się
Co w obszarze "Wybory i kwestie formalne" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
Nie mamy zdania, ponieważ wybory w naszej szkole się już odbyły
Samorząd działa według planu przygotowanego w oparciu o zebrane informacje o potrzebach i zainteresowaniach.
Zgadzam się
Samorząd przynajmniej raz w roku zbiera informacje o potrzebach i zainteresowaniach uczniów.
Zdecydowanie się zgadzam
Organizujemy w szkole wydarzenia, w których za poszczególne elementy odpowiadają wszystkie klasy.
Zgadzam się
Organizujemy w szkole wydarzenia otwarte na sąsiadów//otoczenie szkoły.
Nie wiem
Co w obszarze "Działania uczniów i uczennic" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
zgadzam się
Odbywają się stałe spotkania dyrekcji i władz SU, umożliwiające uczniom przekazywanie informacji o planowanych przez nich działaniach czy o potrzebach uczniów.
Zdecydowanie się zgadzam
Uczniowie mają możliwość komunikować się z władzami SU w różny sposób (spotkania w klasach, dyżury, otwarte zebrania SU, itp.)
Zdecydowanie się zgadzam
W szkole działa uczniowski środek przekazu (strona fb, Instagram, radiowęzeł, tablica ogłoszeń su, itp.)
Zdecydowanie się zgadzam
W naszej szkole odbywają się dyskusje i debaty dotyczące ważnych dla nas tematów, w których biorą udział uczniowie i dorośli.
Zgadzam się
Co w obszarze "Komunikacja i media" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
zgadzam się
Przynajmniej raz w roku szkolnym uczniowie szkoły mają możliwość wspólnego wraz z nauczycielami i dyrekcją podjęcia istotnej dla szkoły decyzji.
Nie zgadzam się
Uczniowie dysponują fragmentem przestrzeni szkolnej, mają możliwość samodzielnej zorganizowania tej przestrzeni.
Nie wiem
W naszej szkole organizowany jest budżet partycypacyjny, w którym uczniowie mogą zdecydować o przeznaczeniu określonej kwoty pieniędzy na zgłaszane przez siebie pomysły.
Zgadzam się
W szkole istnieje forum do spotkania i rozmowy przedstawicieli 3 grup (uczniów, nauczycieli i rodziców)
Nie wiem
Co w obszarze "Podejmowanie decyzji" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
W naszej szkole nie ma takiej inicjatywy. Nauczyciele podejmują ważne decyzje nie zważając na opinie uczniów.
W szkole bada się, czy uczennice i uczniowie rozumieją za co i jak są oceniani podczas lekcji. Wnioski z tych badań przekładają się na zmiany w sposobie oceniania.
Nie zgadzam się
Odbywają się dyskusje szkolne lub klasowe o tym, co motywuje uczniów do nauki, z których pomysły są wprowadzane w życie.
Nie wiem
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania są konsultowane z uczniami (raz na 2 lata).
Nie zgadzam się
Na lekcjach wdrażane są elementy oceniania kształtującego.
Zgadzam się
Co w obszarze "Uczenie się i nauczanie" wymaga poprawy w naszej szkole // czym chcielibyście się zająć?
Stworzymy ankietę, którą później prześlemy wychowawcom klas aby dopilnowali, żeby uczniowie z ich klasy wypełnili ankietę. Po zakończonej diagnozie podejmiemy dalsze kroki.

Podobało Ci się

Komentarze

Jeżeli uważasz, że relacja zawiera nieodpowiednie treści, zgłoś to administratorowi Zgłoś