Harmonogram programu

TERMINARZ

harmonogram działań w programie „Szkoła Demokracji” (III edycja)

realizowanym w ramach projektu „Akademia Demokracji”

rok szkolny 2021/2022

 

• do 30 września 2021 r. (I etap rekrutacji, zgłoszenia szkół) - zgłoszenia do programu poprzez wypełnienie formularza: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rejestracja-do-programu-szkolademokracji-na-rok-szkolny-202122; UWAGA: Obowiązuje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku wyczerpania limitu maks. 120 miejsc (rozumianych jako 120 szkół);

• wrzesień do 4 października 2021 r. (II etap rekrutacji, zgłoszenia uczestników po otrzymaniu linku i informacji od Organizatorów mailowo) – termin na wypełnienie danych do formularza zgłoszenia uczestników, wydrukowanie i podpisanie wygenerowanych dokumentów, a następnie nadesłanie do Organizatorów uzupełnionej i podpisanej przez Uczestników oraz ich opiekunów prawnych oryginalnych wersji formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia;

• 4 października 2021 r. – termin ostateczny na nadesłanie do Organizatorów uzupełnionej i podpisanej przez Uczestników oraz ich opiekunów prawnych oryginalnych wersji formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia

• 7 października 2021 r. godz. 17:00-18:30 – spotkanie wprowadzające zdalne (online) do programu dla opiekunów zespołów projektowych;

• 15 lub 21 października 2021 r. godz. 10:00-16:15 (dwie tury wydarzenia, termin do wyboru dla zespołu) – udział Zespołu w inauguracji programu – w tym w szkoleniu wprowadzającym oraz warsztatach z trenerami;

• październik 2021 r. - wysyłka materiału dodatkowego (Przewodnika po programie) do szkół zakwalifikowanych do programu, zapoznanie się Zespołu z Przewodnikiem po programie oraz wstępne rozpoznanie sytuacji w szkole na podstawie otrzymanych materiałów, otrzymanie dostępu dla zespołów do platformy programu i przydzielenie mentora;

• do 22 listopada 2021 r. – termin przeprowadzenia diagnozy (analiza sytuacji w szkole na podstawie narzędzia) i wybrania przez Zespół wyzwań do realizacji i stworzenia planu ich wdrażania (plan działania) oraz dodanie ich do platformy;

• listopad 2021 r. – informacja zwrotna od Mentora w sprawie wybranych wyzwań i planu przedstawionego przez Zespół. Po akceptacji przez Mentora Zespół może przystąpić do realizacji wyzwań;

• w okresie listopad 2021 – kwiecień 2022 r. – dwa spotkania zdalne (online) Mentora z zespołem (każde po 1,5 godziny zegarowej, czyli 2 godziny dydaktyczne);

• grudzień - marzec 2022 r. - Bezpłatne szkolenia liderskie dla uczniów. Każdy uczeń ma wziąć udział w trzech z pięciu proponowanych szkoleń rozwijających umiejętności liderskie z zakresu pracy z grupą, finansowania i realizacji działań w szkole oraz komunikacji. Będą one prowadzone przez doświadczonych trenerów/ki online;

• luty/marzec 2022 r. – spotkanie wspierające dla opiekunów/ek zespołów projektowych;

• do 13 grudnia 2021 r. - umieszczenie na platformie relacji z pierwszego, wybranego wyzwania - do końca grudnia komentarz (informacja zwrotna) od Mentora;

• do 15 lutego 2022 r. – umieszczenie na platformie drugiej relacji – w lutym 2022 r. komentarz (informacja zwrotna) od Mentora; • do 31 marca 2022 r. – termin umieszczenia na platformie relacji z trzeciego wybranego wyzwania i ewentualnie czwartego i/lub piątego (jeśli szkoła chce uzyskać certyfikat z wyróżnieniem) - do 7 kwietnia 2022 roku komentarz (informacja zwrotna) od Mentora;

• do 10 kwietnia 2022 r. – koniec pracy nad relacjami, ostateczny termin poprawiania i akceptowania relacji;

• do 30 kwietnia 2021 roku – ostateczna informacja do szkół o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu;

• kwiecień 2022 roku - zakończenie realizacji projektu – udział Uczestników w Podsumowaniu programu w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie lub zdalnie (online) w zależności od sytuacji epidemiologicznej i możliwości. Podczas Zakończenia stacjonarnego zostaną wręczone certyfikaty i dyplomy – zaświadczenia lub zostaną one wysłane pocztą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany form odbywania się: inauguracji/wizyt mentorskich/mentoringu/szkoleń/zakończenia ze stacjonarnej na online, szczególnie w przypadku przeszkód niezależnych od Organizatora (np. sytuacji epidemiologicznej).